@li15872728466 论坛搜索tina linux安装,有现成的网盘可以下载。repo要自己下载,参考http://open.allwinnertech.com/guide/yht2/chan_pin_bao_xia_zai/zi_yuan_ku/23001_an_zhuang_repo_yin_dao_jiao_ben.html